top of page

Általános Szerződési Feltételek

Információ

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a DELACH 2016 Kft. valamennyi, a www.mesabonita.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a DELACH 2016 Kft. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

A DELACH 2016 Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A  Webáruház használatával Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

 

1. A szerződő partner adatai

 

A szerződés a DELACH 2016 Kft.-vel (a továbbiakban Mesa Bonita) jön létre.

Név: DELACH 2016 Kft., Székhely: 1188 Budapest, Kölcsey utca 121/A

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-283288, Adószám: 25578584-2-41,

Számlaszám: 11713012 - 21458408 - 00000000, IBAN: HU80 1171 3012 2145 8408 0000 0000, SWIFT / BIC: OTPVHUHB,

Ügyvezető: Géczi László

Központi telefonszám: 06-30-6049622

Email: ugyfelszolgalat@mesabonita.hu

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Felvétel a bevásárlókosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a bevásárlókosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában. Ekkor a Vásárló választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban a termékoldalra kattintva, vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Bevásárlókosár megtekintése” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a bevásárlókosár teljes tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A bevásárlókosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Fizetés” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést, és regisztráció nélkül vásárolhat a kért adatok megadásával.

 

Ha a Vásárló megadott minden szükséges személyes adatot, a szállítási és számlázási adatokat kell megadnia. A “Folytatás” gombra való kattintást követően a szállítás módját, díját és várható időpontját tekintheti meg a Vásárló. Majd a “Folytatás” gombra való kattintás után kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a választott fizetési módra kattintva kell továbblépni. Bank- vagy hitelkártyával történő fizetés választása esetén a kért adatok megadása után a “Fizetés most!” feliratra kattintva, offline fizetés választása esetén a „Rendelés feladása” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Mesa Bonita részére.

 

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és elküldte, akkor  megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Mesa Bonita a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

 

 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Mesa Bonita visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy a Mesa Bonita megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez a visszaigazolás nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Mesa Bonita-hoz. Ajánlatának/megrendelésének Mesa Bonita-hoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

A Mesa Bonita a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Mesa Bonita általi elfogadásáról szóló, a Mesa Bonita által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az Mesa Bonita-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül  belül jeleznie kell a Mesa Bonita felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Mesa Bonita akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 

4. A megrendelés adatainak tárolása

 

A megrendelés adatait a Mesa Bonita tárolja. Miután a Vásárló megadta a Mesa Bonita részére az email-címét, a Mesa Bonita – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet kinyomtathat. Mesa Boita a megrendelés leadásakor megadott emailcímet másra nem használja fel, csak a megrendelés visszaigazolására.

 

 

5. Elállási jog

 

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Mesa Bonita rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

 

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Mesa Bonita részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a következő linken http://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/Elallasi_Felmondasi_nyilatkozatminta.doc

keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Mesa Bonita-nak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail értesítés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe Mesa Bonita a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Mesa Bonita részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Mesa Bonita 4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Mesa Bonita részére. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Mesa Bonita címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Mesa Bonita-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 30 napon belül Mesa Bonita visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Mesa Bonita által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Mesa Bonita jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Mesa Bonita a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

 

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Mesa Bonita az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Mesa Bonita elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Mesa Bonita által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t:

 

DELACH 2016 Kft. (Mesa Bonita webáruház)

1188 Budapest

Kölcsey utca 121/A

 

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: "Mesa Bonita webáruház"

 

 

 

 

6.Árak és szállítás

 

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

 

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Mesa Bonita. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja a Mesa Bonita Önt erről tájékoztatni.

 

 

7.Szállítási költségek

 

A Mesa Bonita a megrendelés összegétől függőenl bruttó 1.250-1.850,- Ft csomagküldési díjat számít fel az alábbiak szerint:

0-4.999,- Ft megrendelés esetén: 1.250,- Ft

5.000-9.999,- Ft megrendelés esetén: 1.450,- Ft

10.000-14.999,- Ft megrendelés esetén: 1.650,- Ft

15.000-19.999,- Ft megrendelés esetén: 1.850,- Ft

20.000,- Ft és afölötti megrendelés esetén: ingyenes házhozszállítás

Ez a díj csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Mesa Bonita webáruház vállalja át.

 

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Mesa Bonita-nak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a Mesa Bonita.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Mesa Bonita-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Mesa Bonita díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Mesa Bonita felelősséget nem vállal!

 

 

8.Szavatosság

 

8.1.Kellékszavatosság

 

Ön a Mesa Bonita hibás teljesítése esetén a Mesa Bonita-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mesa Bonita számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Mesa Bonita költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mesa Bonita adott okot.

 

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Mesa Bonita-val.

 

Ön közvetlenül a Mesa Bonita-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Mesa Bonita-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Mesa Bonita csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Mesa Bonita bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.2.Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Mesa Bonita) szemben gyakorolhatja.

 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

A gyártó, forgalmazó (Mesa Bonita) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Mesa Bonita) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

9.Jótállás

 

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Mesa Bonita-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 

- ha a Mesa Bonita a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Mesa Bonita költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Mesa Bonita-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Mesa Bonita-t terhelik.

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Szavatosság, jótállás érvényesítése

 

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Mesa Bonita alább meghatározott címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti:

 

Ha a kiszállított áru láthatóan anyag- vagy gyártási hibás, ide tartoznak a szállításkor keletkezett sérülések is, akkor kérjük, hogy az ilyen jellegű hibákat jelentse azonnal. Ha nem él a reklamáció lehetőségével, az nem jár törvényes jogaira nézve következményekkel. Valamennyi, a megvásárolt áru törvényes, 2 éves szavatossági ideje alatt fellépő meghibásodására az Önnek járó törvényes jogok fennállnak.

 

Email: ugyfelszolgalat@mesbonita.hu

 

Tel.: 06-30-6049622

*(normál díjszabással hívható)

 

Cím:

DELACH 2016 Kft. (Mesa Bonita webáruház)

1188 Budapest

Kölcsey utca 121/A

 

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Mesa Bonita webáruház"

 

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

 

 

10.Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetésig az áru a DELACH 2016 Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a DELACH 2016 Kft. irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 

11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

 

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással vagy bankkártyával (online fizetés). A Mesa Bonita fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

 

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: DELACH 2016 Kft., Székhely: 1188  Budapest, Kölcsey utca 121/A, Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék, Cégjegyzékszám: 01-09-283288, Adószám: 25578584-2-41, Számlaszám: 11713012 - 21458408 - 00000000, IBAN: HU80 1171 3012 2145 8408 0000 0000, SWIFT / BIC: OTPVHUHB

 

Kérjük adja meg rendelési számát, a közlemény rovatban!

 

 

12.Kapcsolatfelvétel

 

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@mesabonita.hu

 

A Mesa Bonita webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: 06-30-6049622*

*(normál díjszabással hívható)

 

A telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 9:00 – 17:00 óráig

 

Vagy írhat a Mesa Bonita ügyfélszolgálat címére:

DELACH 2016 Kft. 1188 Budapest, Kölcsey utca 121/A

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "Mesa Bonita webáruház"

 

13.Jogérvényesítési lehetőségek

 

13.1.Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a Mesa Bonita tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Mesa Bonita a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

 

Mesa Bonita a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben a Mesa Bonita az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Mesa Bonita egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A Mesa Bonita a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Mesa Bonita az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

 

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Mesa Bonita és Ön között esetlegesen fennálló jogvita a Mesa Bonita-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Budapesti Békéltetı Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

14. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

A DELACH 2016 Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.

 

A DELACH 2016 Kft. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.06.01.

 

Jelen ÁSZF letölthető:

http://www.mesabonita.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

bottom of page